Wymagana dokumentacja - ścieżka przez WFOŚiGW

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 3.01.2023r - TUTAJ

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r. do 2.01.2023r

 

Pobierz
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 lipca 2022 r.

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

PDF

     PDF

     PDF

     

PDF

     PDF

2.

Dokumenty dotyczące dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze z prefinansowaniem

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w formie dotacji z prefinansowaniem
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w formie dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl.
 3. Wzór umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w formie dotacji z prefinansowaniem
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wfośigw dla osób występujących w imieniu Wykonawcy w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w formie dotacji z prefinansowaniem

 

     PDF

     PDF

PDF

     PDF

3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji PDF
4. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji – załącznik do Regulaminu. PDF
5.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w serwisie gov.pl - załącznik do Regulaminu.

 1. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
  w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

PDF

 

PDF

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w portalu beneficjenta - załącznik do Regulaminu. PDF
7. Ogłoszenie o naborze wniosków dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz o zmianie programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie Części 1 i Części 2 - załącznik do Regulaminu. PDF
8. Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika wnioskodawcy. PDF
9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnika. PDF
10. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne – załącznik do wniosku o dofinansowanie. PDF
11. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. PDF
12. 

Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność

 1. Protokół odbioru prac wykonawcy – załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność,
 2. Wzór zaświadczenia OSD

PDF

      DOC

       DOC

13. Składanie wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”., PDF
 

 

 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r. Pobierz
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 01.07.2021 r.

 • a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.
 • b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 • c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

PDF!

 • PDF!
 •  
 • PDF!
 •  
 • PDF!
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.05.2020 r.

 • a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.
 • b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 • c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

PDF!

 • PDF!
 •  
 • PDF!
 •  
 • PDF!
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:

 • a. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.
  • - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)
  • - Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • - Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrz
 • c. Graficzna instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF

 

 • PDF
 • PDF
 • PDF

 

 • PDF
 • PDF
 • PDF
3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem

 • a. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową
PDF
 • XLSX
4. Wnioski o płatność  
 
 1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
PDF
 
 1. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz PDF
PDF
 
 1. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF
PDF
 
 1. Instrukcja graficzna - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF
PDF
 
 1. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl
 
 
 1. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online
PDF
 
 1. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
 
 
 • załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy
DOCX
 
 • załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
DOCX
 
 • załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz PDF
XLSX
 

 

 
     
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP

 
     
 
stopka