Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r. Pobierz
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 01.07.2021 r.

 • a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.
 • b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 • c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

PDF!

 • PDF!
 •  
 • PDF!
 •  
 • PDF!
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.05.2020 r.

 • a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.
 • b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 • c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

PDF!

 • PDF!
 •  
 • PDF!
 •  
 • PDF!
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:

 • a. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.
  • - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)
  • - Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • - Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrz

PDF

 

 • PDF
 • PDF
 • PDF

 

 • PDF
 • PDF
3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem

 • a. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową
PDF
 • XLSX
4. Wnioski o płatność  
 
 1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
PDF
 
 1. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz PDF
PDF
 
 1. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF
PDF
 
 1. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl
 
 
 1. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online
PDF
 
 1. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
 
 
 • załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy
DOCX
 
 • załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
DOCX
 
 • załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz PDF
XLSX
     
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP

 
     
 
stopka